środa, 16 grudnia 2009

Fundusze płac przedsiębiorstwa

Według wprowadzanych obecnie w Polsce nowych zasad systemu zarządzania gospodarką, od wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa zależy pozostający w dyspozycji przedsiębiorstwa fundusz płac; oddziałuje to silniej niż stosowany poprzednio fundusz zakładowy. Istotną trudność stanowi ustalenie właściwych mierników pracy przedsiębiorstwa, tak aby w miarę możności odzwierciedlały one rzeczywisty efekt jego pracy, a nie wp|yw czynników zewnętrznych, od przedsiębiorstwa niezależnych. Oddziaływanie tych ostatnich na wyniki pracy przedsiębiorstwa, a więc i na dyspozycyjny fundusz płac, naruszałoby bowiem zasadę podziału według pracy; załoga zyskiwałaby wówczas kredyt studencki, lub niezasłużenie traciła. Ponadto wysuwa się niekiedy zarzut, że taki system może powodować, iż pojedynczy pracownik otrzyma większą lub mniejszą płacę w zależności od tego, w którym przedsiębiorstwie pracuje, a niezależnie od swych własnych osiągnięć produkcyjnych. Nowy system ekonomiczno-finansowy organizacji gospodarczych, który jest obecnie wprowadzany u nas w życie, zmierza do wyeliminowania lub osłabienia takich zjawisk. Dotychczasowe doświadczenia nie wskazują na istnienie niebezpieczeństw tego rodzaju. Natomiast potwierdzają one w zasadzie, że ściślejsze powiązanie wyników pracy przedsiębiorstwa i dochodów załogi daje efekty korzystne; wyniki te przecież w znacznej mierze zależą od nastawienia, atmosfery i zaangażowania całej załogi. Jest więc uzasadnione, aby załoga jako całość — i każdy jej członek indywidualnie — osiągała w efekcie poprawy wyników ekonomicznych poprawę sytuacji materialnej- ' ' . 'rd: • Kształtująca się realnie struktura płac wynika nie tylko z zasady podziału według ilości i jakości pracy; płace stanowią również narzędzie państwowej polityki zatrudnienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz